Aleuron

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

H Ατομική εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Άλευρον», που εδρεύει στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μεγ.Αλεξάνρδου αρ. 32, με Α.Φ.Μ. 044347994 / Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στο εξής «η Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό, εφεξής ο «Διαγωνισμός», στα φυσικά καταστήματα τα οποία φέρουν το διακριτικό γνώρισμα – εμπορικό σήμα «Άλευρον», με σκοπό την επιβράβευση της πιστότητας των πελατών της, αλλά και την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων της.

 

Ακολουθούν παρακάτω οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού με την εξειδίκευση και περιγραφή των δώρων και των νικητών:

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κλήρωσης τριών (3) νικητών, όπου κάθε ένας από αυτούς θα κερδίσει σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα της παραγράφου 6.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής και πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου του έτους 2023 και ώρα 09:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31η Ιανουαρίου του έτους 2024 και ώρα 21:00 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα πρόσωπα, που έχουν τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και αθροιστικά έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και επιπλέον τα πρόσωπα, που έχουν τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, όπου και τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων, που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών, ρητώς οριζομένου, ότι σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να συμμετάσχει κάποιος ανήλικος στον Διαγωνισμό θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται αυτοδίκαια όσοι εμπίπτουν στις κάτωθι περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις: α) Οι μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω προσώπων, γ) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στη νόμιμη έδρα της Διοργανώτριας, δ) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι – μισθωτοί στα καταστήματα των υπό στοιχείο δ’ αναφερόμενων επιχειρήσεων, αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στο κατάστημα που παρέχουν την εργασία τους και τέλος ε) όλα τα άτομα – πρόσωπα, τα οποία και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, πάντα, δε, σε συνδυασμό με τα λοιπά οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όλα τα καταστήματα της Διοργανώτριας, που φέρει το εμπορικό σήμα «Άλευρον».

 

 1. Τρόπος – Διαδικασία Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος πελάτης/καταναλωτής, προσερχόμενος σε επιχείρηση – κατάστημα λιανικής διάθεσης προϊόντων, που φέρει το εμπορικό σήμα «Άλευρον» και εφόσον επιλέξει να αγοράσει αυτοβούλως οποιοδήποτε προϊόν, χορηγούν αυτοδίκαια και ισάριθμα, δικαίωμα συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος πελάτης/καταναλωτής, δύναται να συμπληρώσει, για κάθε μία αγορά προϊόντων, ένα (1) έντυπο χάρτινο απόκομμα (στο εφεξής το «κουπόνι») και εν συνεχεία να το τοποθετήσει σε κουτί που θα φέρει χαραμάδα στο πάνω μέρος του και θα είναι ήδη τοποθετημένο στο εν λόγω κατάστημα, ώστε να λάβει μέρος στην κλήρωση για τα κάτωθι περιγραφόμενα δώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του δικαιώματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι ο κάθε υποψήφιος συμμετέχων / υποψήφια συμμετέχουσα να έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία, που βρίσκονται στο εκάστοτε κουπόνι και ιδίως αθροιστικά να γράψει το ονοματεπώνυμό του, να συμπληρώσει το τηλέφωνο επικοινωνίας, να αναφέρει το e-mail επικοινωνίας, την ηλικία του και να καταγράψει τη διεύθυνση του καταστήματος «Άλευρον», στο οποίο προσήλθε και πραγματοποίησε την αγορά των παραπάνω προϊόντων. Μόνον η πλήρης, προς όλα τα ανωτέρω και εκ μέρους του εκάστου συμμετέχοντος / εκάστης συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό, συμμόρφωση, είναι απόλυτα ικανή να προσδώσει στο έντυπο χάρτινο απόκομμα («κουπόνι») το χαρακτηρισμό του ως έγκυρο.

 

 1. Δώρα του Διαγωνισμού. Τα δώρα για τους τρείς (3) νικητές είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Τηλεόραση Samsung Smart TV 55’ 4K Crystal UHD LED UE55CU7172UXXH HDR (2023)
 2. Κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy A54 5G Dual SIM (8GB/128GB) Awesome Graphite
 • Rohnson Wi-Fi Φριτέζα Αέρος με Αποσπώμενο Κάδο 8lt Μαύρη

 

 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στο κεντρικό κατάστημα της Διοργανώτριας επί της Μεγ.Αλεξάνδρου αρ. 32, Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, από τον επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ σε μορφή δια ζώσης κλήρωσης ενώπιον διμελους επιτροπής που θα αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) αντίστοιχοι νικητές, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν τα αναγραφόμενα στην ανάρτηση δώρα καλώντας πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο και δίνοντας τα στοιχεία τους ώστε να γίνει η ταυτοποίηση της προσωπικής τους καρτέλας. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία εντός μίας (1) εβδομάδος, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο. Η απόδοση και παραλαβή του κάθε δώρου από καθέναν από τους παραπάνω νικητές θα γίνει, όπως θα οριστεί σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο απόδοσης και παραλαβής, εκ μέρους της Διοργανώτριας εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση καθενός από τα προαναφερόμενα Δώρα σε έκαστο νικητή είναι η εκ μέρους του επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Τα δώρα είναι προσωπικά και δε δύνανται να αντικατασταθούν από χρήματα. Η παράδοση του κάθε δώρου στο νικητή πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

 

 1. Η εν λόγω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο κεντρικό κατάστημα του Τριλόφου. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω και δεν παραβιάζει τους όρους του άρθρου 6, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

 1. Ανακοίνωση νικητών: Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμο με το οποίο έχουν λάβει συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανακοινώνεται στα Social Media και στη σελίδα της Διοργανώτριας κατά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω και του διαδικτυακού τόπου «https://www.alevron.gr/oroi-diagwnismou» με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

 1. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.